Pohled biblický


27-04-2006 20:52 - Zdroj: vegetarian.blog.cz
Pohled biblickýKdyž studujeme Bibli, objevíme mnoho míst, kde se jasně a zřetelně předepisuje vegetariánství - v případě, že se nesnažíme si přizpůsobit doslovné znění Písma. Páté přikázání ,,Nezabiješ`` se nikdy neomezuje do té míry, že by se vztahovalo jen na lidi. Pro křesťana snad připadá naprosto přirozené, aby platnost tohoto přikázání rozšířil také na bytosti, které stojí na mentálně nižší úrovni. Křesťan by měl ctít všechno živé a při takovém postoji se může vegetariánství stát lákavým způsobem života. Můžeme také poukázat na první knihu Mojžíšovu 1:29-30, kde stojí: ,,Řekl ještě Bůh: ,Aj dal jsem vám všelikou bylinu vydávající símě, kteráž jest na tváři země, a všeliké stromoví (na němž jest ovoce stromu) nesoucí símě; to bude vám za pokrm. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž je duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu.' `` Také jiná místa v Bibli hovoří podrobně a jasně. V třetí knize Mojžíšově 3:17 nacházíme tato slova: ,,To bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích: Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev. `` Dále v 7:23 je psáno: ,,Žádného tuku z vola aneb z ovce, aneb z kozy nebudete jísti. Ačkoliv tuk mrtvého a tuk udáveného hovada může užíván býti k všeliké potřebě, ale jísti ho nikoli nebudete. `` Ve stejné kapitole je řečeno: ,,Neboť kdož by jedl tuk z hovada, kteréž obětovati bude člověk v oběť ohnivou Hospodinu, vyhlazen bude člověk ten, kterýž jedl, z lidu svého. Tolikéž krve žádné nebudete jísti ve všech příbytcích svých, buď z ptactva, buď z hovada. `` Izajáš 32.20 rovněž potvrzuje: ,,Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavodňovanou a necháte volně běhat býka i osla. `` Také Daniel 1:8-20 praví, že rostlinná ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
vegetarian.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews