Pedagog a homosexualita část 2.


09-08-2007 14:26 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
3. PROCES COMING OUTNegativní vlivy diskriminačních postojů společnosti se obvykle odrážejí na duševním zdraví jedince orientovaného na stejné pohlaví již během dospívání. Nepochopení a odsouzení ze strany společnosti mu velkou měrou ztěžuje nalezení vlastní identity, zrání osobnosti a schopnost pozitivního sebehodnocení. Zatajování a sebepopírání vlastní erotické orientace často vede k nekontrolovatelným excesům vysoce rizikového sexuálního chování, k anonymním sexuálním kontaktům s nahodilými partnery. (Procházka, 1995)Hlavním důsledkem malé společenské akceptace a občas i diskriminace je náročnost procesu coming out, kterým na individuální úrovni prochází každý gay či lesbička.Coming out bývá definován jako vnitropsychický konflikt mezi internalizovanou homofóbií, která zahrnuje zvnitřnění a ztotožnění se se sociálně negativními postoji k homosexuální orientaci, a zároveň nově rozpoznaným nebo alespoň si podstatně uvědomovaným vlastním erotickým zaměřením.Coming out zpravidla začíná v období puberty, kdy homosexuální jedinec začíná vnímat své odlišné zaměření na základě erotických fantazií a citových prožitků. Může však dojít i k pozdějšímu rozpoznání. Coming out zpravidla probíhá obtížněji u jedinců vzdělanějších, z menších sídel a věřících. (Procházka, 1995)Dle Procházky (1995) má proces několik základních fází, které se mohou i prolínat:I. Precoming out - v této fázi si gay uvědomuje vlastní odlišnost, ale nepojmenovává ji, neumí ji přesně vyjádřit, často se projevuje již v dětství jako tzv. gender dysforia (narušený vztah k rodiči stejného pohlaví, izolace v kolektivu vrstevníků). Vznikají poruchy sebehodnocení.II. Vlastní coming out - gay si je vědom, že zdrojem odlišnosti je jiná sexuální orientace, než by očekávalo jeho okolí. Z toho důvodu se s ní neztotožňuje, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews