Evropský parlament a jeho postoj k homofobii


21-05-2007 17:14 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
Dokument ze zasedání25. 4. 2007 B6-0167/2007 }SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci- Martine Roure a Michael Cashman za skupinu PSE- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford a Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE- Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto a André Brie za skupinu GUE/NGL a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o homofobii v EvropěUsnesení Evropského parlamentu o homofobii v EvropěEvropský parlament,- s ohledem na mezinárodní nástroje, které zaručují lidská práva a základní svobody a zakazují diskriminaci, mezi něž patří zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základníchsvobod,- s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o EU a článek 13 Smlouvy o ES, které EU a její členské státy zavazují k dodržování lidských práv a základních svobod a poskytují evropské prostředky k boji proti diskriminaci a porušování lidských práv,- s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 21, který zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace,- s ohledem na činnost Evropské unie v boji proti diskriminaci založené na sexuální orientaci a proti homofobii, a zejména s ohledem na antidiskriminační směrnici 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a s ohledem to, že rok 2007 byl vyhlášen rokem rovných příležitostí,- s ohledem na svá předchozí usnesení o homofobii, ochraně menšin a antidiskriminačních politikách, a zejména s ohledem na usnesení o homofobii v Evropě, jakož i na usnesení o nárůstu rasisticky motivovaného a homofobního násilí v Evropě,- s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,A. vzhledem k tomu, že Evropský ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews