Výstavní řád - čl. 14 - PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATELE


21-01-2007 10:39 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovateleVystavovatel má právo: a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek, b) na posouzení přihlášeného psa, c) obdržet originál výstavního posudku, diplom, oceňovací stužku a případně získanou věcnou cenu, d) používat tituly získané na výstavách, e) odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa, f) zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkonnostní knížky je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu výstavy , výjimečně na základě předloženého výstavního posudku sekretariátem ČMKU a to za úhradu stanovenou P ČMKU,g) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic.Vystavovatel má tyto povinnosti: a) zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic, b) uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky, c) při přejímce na výstavu se vykázat "Přijetím přihlášky", d) předložit PP a výkonnostní knížku podle pokynů pořadatele, e) viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) přiděleným číslem, f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen. Dbát pokynů rozhodčího, g) nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody způsobené psem plně odpovídá vystavovatel, h) nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy, i) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku.j) v případě více vlastníků vystavovaného jedince jsou směrodatné pouze ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews