Krytí


29-09-2006 01:43 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Krytí1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného doporučení ke krytí.2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden na doporučení ke krytí.3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.5. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena způsobila třetí osobě.6. Pokud vybraný pes fenu nezakryl, smí být užit další pes jen se souhlasem majitele (držitele) feny.7. Majitel (držitel) chovného psa je povinen odmítnout krytí feny, která není v dobré zdravotní kondici, nebo jeví známky onemocnění. O této skutečností provede písemný záznam, který zašle příslušnému poradci chovu.8. Pří neplánovaném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa povinen toto majiteli (držiteli) feny oznámit a hradit mu všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.9. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny.10. Pokud k úhynu feny došlo z důvodu na straně držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo z důvodu na straně držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.11. Po krytí vyplní držitel psa krycí listy.12. Způsob úhrady za ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews