Pamì - kulisy našeho vnitøního svìta


16-12-2008 23:52 - Zdroj: blog.paxik.net
Svìt mohou lidé vnímat a popisovat rùzným zpùsobem. Lze použít matematických formulí a pøesných hodnot, a stejnì tak lze klást dùraz na subjektivní prožitek nebo umìleckou hodnotu. A už ale použijeme jakékoli nástroje a prostøedky, naše poèínání by bylo nesmyslné, pokud by nemìlo nìjaký dopad. Jinými slovy, pokud by se nìkde neotisklo a nièím neprojevilo, je naše konání dokonale zbyteènì a - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews