Co smím a nesmím fotografovat? Letmá etika fotografù


17-04-2008 11:03 - Zdroj: blog.paxik.net
Toto struèné zamyšlení o etice fotografování jsem psal pro pøedmìt Kapitoly z dìjin fotografieFotografování má mnoho rovin: technickou, umìleckou, užitnou, prožitou, žurnalistickou, právní, informaèní, fyzikální… Každá z nich by asi mìla k otázce co øíci. Nìkteré digitální fotoaparáty byste napøíklad nemìli míøit na plné slunce, nebo by mohlo dojít k poškození èipu. Pøirozenì se nám ale na mysl - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews