Jiøí Ježek støíbrný na MS v Los Angeles


24-02-2012 11:13 - Zdroj: blog.progresscycle.cz
Paralympijský vítìz a mistr svìta v cyklistice Jiøí Ježek je pro letošní sezonu vybaven novou dráhovou pøilbou Giro Selector, kterou speciálnì pro nìj vylepšilo originálním designem airbrush studio Slimgrafix. Jiøí pøilbu hned otestoval na Mistrovství svìta v L.A., kde v ní vybojoval støíbrnou medaili! Více se dozvíte z reportáže pøímo od Jirky.MS Los Angeles Milí pøátelé, jak asi víte z krátkých zpráv na facebooku, letošní MS pro mì sice neskonèilo vítìzstvím, titulem a duhovým dresem, ale pøesto mám ze støíbrné medaile ve stíhacím závodì na 4 km velkou radost. A vìøím, že vy snad také. Sice jsem byl po prohraném finále hodnì zklamaný, protože vítìzství v kvalifikaci mi dávalo hodnì nadìjí, že titul z posledních dvou let bych mohl obhájit znovu, ale ve finále jsem svùj výkon nezopakoval, a soupeø se tak mohl radovat. Prohrál jsem si to sám a doteï nevím, èím to bylo. Možná špatnì zvládnutý èasový posun vzhledem k nedostateèné aklimatizaci, možná „strach“ z vítìzství, možná nedostateèná agresivita a hlad po vítìzství... Možná jsem mìl jen „slabou chvilku“. Zatímco soupeø jel v kvalifikaci i ve finále stejný èas, já jel o ètyøi vteøiny hùø. Tedy, prohrál jsem si to sám. Možná proto jsem byl tak zklamaný. Teï s odstupem èasu tu støíbrnou medaili samozøejmì beru. Být druhý na svìtì pøece není špatné, ne? Vuelta Independencia República Dominicana Hned po MS jsem odletìl do Dominikánské republiky, kde jsem mìl jet profesionální etapový závod Vuelta Independencia República Dominicana. Pøiznávám, že se mi moc nechtìlo, protože po MS jsem se cítil naprosto vysátý, bez energie, a takhle tìžký závod musím jet v co nejlepší kondici. Letošní roèník byl rozdìlen na devìt etap s celkovou délkou pøes 1200 km. Konkurence týmù z Holandska, Rakouska, Kanady, USA a v ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.progresscycle.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews